Thông tin dự án

Tường vây: 4 090m2 tường vây dày 1,50m, sâu 36,5m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Đường Cao Lỗ, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chủ đầu tư:
BQL DA
Đại lộ Đông – Tây & Môi trường Nước TP.HCM

Nhà thầu chính:
N.E.S. JV

Năm:
2006

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects