Các giải pháp kỹ thuật đề xuất

Chúng tôi luôn cam kết và thực hiện chính sách chất lượng toàn cầu 

Tập đoàn cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực điều hành thi công cho chúng tôi. Các chuyên gia của Tập đoàn hỗ trợ để thiết kế các giải pháp tốt nhất. Để thực hiện các giải pháp này, chúng tôi có thể yêu cầu Tập đoàn cung cấp nhân sự chuyên môn thích hợp cho từng dự án.

Công nghệ

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects