Thông tin dự án

Tường vây: 728m tường vây dày 0,8m, sâu 28m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: 152 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khách hàng:
Vina Alliance

Tư vấn giám sát:
Meinhardt

Năm:
2018; 2019

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects