Thông tin dự án

Hợp đồng thầu phụ PM 001B – Cọc khoan nhồi (Trụ Bắc)

Cọc khoan nhồi: 31 cọc khoan nhồi đường kính 2,5m, sâu 96m

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: Quận Ninh Kiểu, TP. Cần Thơ, Việt Nam

Khách hàng:
BQL DA Mỹ Thuận

(Bộ GTVT)

Nhà thầu chính:
Liên doanh T.K.N

Năm:
2005-2006

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

 

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects