Thông tin dự án

Bơm vữa: 14,50 m3

Mô tả dự án

Quy mô dự án: tòa nhà cao 19 tầng và 2 tầng hầm

Địa chỉ dự án: 68 Đông Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhà thầu chính:
Transfield Construction

Năm:
1997

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects