Thông tin dự án

Tường ngăn nước: chiều rộng 0,6m

Tổng thể tích: 2 983,19 m3

(Đập 1: 974,42m3; Đập 2: 548,36m3; Đập 3: 1 460,41m3)

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Chủ đầu tư:
BQL DA
Công Trình Thủy Lợi Khánh Hòa

(Bộ NN và PTNT)

Năm:
2001-2002

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

 

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects