Thông tin dự án

* Đập chính:

Tường ngăn nước: Chiều rộng: 0,6 m; Tổng thể tích: 2 785m3

Mô tả dự án

Địa chỉ dự án: tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Chủ đầu tư:
BQL DA
Công Trình Thủy Lợi Khánh Hòa (Bộ NN và PTNT)

Năm:
2001

0
Công nghệ
0
Dự án
0
Thành phố

Các công nghệ liên quan

Các dự án liên quan

You have a project?

 

We work as either a lead or a specialist contractor to deliver turnkey projects