CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 84-8-3930 5782 

Fax: 84-8-3930 5783

Email: bsv-info@soletanche-bachy.com

* Thông tin phải nhập
* Họ và tên :  
Công ty :  
Địa chỉ :  
* E-mail :  
Trang web :  
Điện thoại :  
Di động :  
Fax :  
* Nội dung liên hệ    
   

  CÔNG TY BACHY SOLETANCHE VIỆT NAM
  126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 84-8-3930 5782 - Fax: 84-8-3930 5783  
Email: bsv-info@soletanche-bachy.com